20220106 Advies Raad van Ouderen

ADVIES RAAD VAN OUDEREN – THUIS IN DE WIJK NU EN STRAKS! November 2021

In het advies ‘Thuis in de wijk, nu en straks!’ schetst de Raad van Ouderen de tevredenheid van ouderen met hun wijk (het dorp of de stad) en geeft concrete adviezen om hun welbevinden in de toekomst te bevorderen. De wereld verandert ingrijpend en daardoor gaat de onderlinge betrokkenheid in de wijk er anders uit zien. Omzien naar elkaar wordt van bijzonder heel gewoon en noodzakelijk. Dit sluit aan bij het VWS-programma Langer Thuis.

Ouderen zullen – door diverse oorzaken – steeds meer voor zichzelf en elkaar moeten zorgen. Dat versterkt het beroep op hun zelfredzaamheid . En wellicht vergroot dat ook het beroep dat wijkbewoners op elkaar doen, de saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid. Dit draagt uiteindelijk bij aan het geluk en het welbevinden van ouderen. Daarom geven wij in dit advies ook expliciet aan hoe onze achterban dit lokaal kan bevorderen. Dit kan met name door met generatiegenoten te spreken over de komende jaren, hoe je je leven, samen met de mensen om je heen, de komende jaren vorm wilt geven in de eigen woonomgeving en wat het betekent dat de samenleving verandert. Tijdig meebewegen met de veranderingen voorkomt dat de consequenties van deze ontwikkelingen neergelegd worden bij toekomstige generaties ouderen.

Dit advies schetst eerst de ingrijpende veranderingen in de komende decennia. Daarna komen de ervaringen van 400 ouderen aan bod. Vanuit deze ervaringen, aangevuld met inzichten uit recente onderzoeken en rapporten, belichten we een aantal specifieke onderwerpen:

  • het besef van urgentie om te veranderen is nauwelijks aanwezig bij ouderen

  • de relatie tussen de samenleving en het welbevinden van inwoners

  • het verschil in kwetsbaarheid en vitaliteit van ouderen

  • meer aandacht voor de kosten en baten en alternatieven.

    Uit de verkenning van de Raad van Ouderen naar de best practices van wederkerigheid in de wijk, komen vervolgens ook aanbevelingen voort, onder meer richting ouderen(organisaties) en gemeenten.

Lees meer en voor het filmpje

Terug
Raad van ouderen.jpg